ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ


ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ


Για τη διενέργεια σεισμικών δοκιμών σε δοκίμια φυσικής κλίμακας, το Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος διαθέτει τον ακόλουθο εξοπλισμό:


• Τέσσερις επενεργητές (actuators) επιβολής ανακυκλιζόμενου ελεγχόμενου φορτίου ή παραμόρφωσης με αντίστοιχες σερβοβαλβίδες, δύο αντλίες παροχής λαδιού και ηλεκτρονικές κονσόλες ελέγχου και ενσωματωμένες δυναμοκυψέλες μέτρησης φορτίου – αντίστασης του δοκιμίου, με τις παρακάτω δυνατότητες:
• Δύο επενεργητές της IMMG, ±1000 kN, μετατόπισης ± 25cm
• Ένας επενεργητής της MTS, 600/-300 kN, μετατόπισης ± 25cm
• Ένας επενεργητής της MTS, ±300 kN, μετατόπισης ± 25cm

• Υδραυλικά έμβολα επιβολής στατικής θλίψης μικρής μετατόπισης, με μέγιστο επιβαλλόμενο φορτίο 4000 kN, 1000 kN και 500 kN, αντίστοιχα.

• Σειρές μετρητικών οργάνων και καταγραφικών μέτρησης:
• Δυναμοκυψέλες φορτίου (με διάφορες τιμές μέγιστου φορτίου)
• Ηλεκτρονικοί μετρητές παραμορφώσεων (LVDT) (25mm, 50mm, 100mm)

 

ΑΛΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ


Πέραν του παραπάνω υφιστάμενου εξοπλισμού, οι δυνατότητες διενέργειας δοκιμών του Εργαστηρίου περιλαμβάνουν:

Εντός του κτιρίου του Εργαστηρίου

• Ενισχυμένο δάπεδο από ωπλισμένο σκυρόδεμα με ενσωματωμένα αγκύρια πάκτωσης 10 τόνων έκαστο, σε κάναβο 1,20 Χ 1,20 m, στο κτίριο του Εργαστηρίου.

• Κατασκευές και ικριώματα στήριξης και παραλαβής οριζόντιων και κατακορύφων φορτίων (έτοιμες πειραματικές διατάξεις):
• Δοκού / υποστυλώματος έως και δύο ανοιγμάτων, φυσικών διαστάσεων, σε οριζόντια θέση, παρουσία σταθερού ή μεταβαλλόμενου αξονικού φορτίου.
• Υποστυλώματος φυσικών διαστάσεων σε κατακόρυφη θέση παρουσία σταθερού ή μεταβαλλόμενου αξονικού φορτίου.
• Τοιχώματος (από σκυρόδεμα ή τοιχοποιία) καθώς και τοιχοπληρωμένου φατνώματος από ωπλισμένο σκυρόδεμα, φυσικής κλίμακας, ύψους έως και διορόφου κτιρίου (6,0 μ.)

• Γερανογέφυρα ανυψωτικής δυνατότητας 5 τόνων σε ύψος 7,0μ (καθαρό) από το ισχυρό δάπεδο

• Ηλεκτροκίνητο περονοφόρο όχημα ανυψωτικής ικανότητας 1 τόνου

• Πλήρη σειρά εξοπλισμού για τον επί τόπου στο έργο έλεγχο υλικών και δομικών στοιχείων από ωπλισμένο σκυρόδεμα και τοιχοποιία (περιλαμβάνει μηχανή αποκοπής πυρήνων (Φ50 και Φ100), κρουσίμετρα, εξολκείς, μαγνητόμετροεντόπισης οπλισμού, Pundit, ραντάρ, ενδοσκόπιο, θερμοκάμερα)

• Υπολογιστικό κέντρο Sun Solaris Server με τέσσερεις θέσεις εργασίας Sunrays και δύο υπολογιστές Unix, ένα Sun Solaris, και ένα Silicon Graphics. Προσωπικοί ΗΥ και φορητοί υπολογιστές (υποστηρίζουν την εκτέλεση δοκιμών και τις μετρήσεις πεδίου)

• Εξοπλισμός παρασκευής και μελέτης ιδιοτήτων νωπού και σκληρυμένου σκυροδέματος και υλικών ενίσχυσης (ενεμάτων) ιστορικών κατασκευών

• Εργαστηριακός εξοπλισμός μελέτης ιδιοτήτων ανθεκτικότητας σκυροδέματος και υλικών ενίσχυσης ιστορικών κτιρίων (διείσδυση Cl, διαπερατότητα σε νερό, κ.α.)


Εκτός του κτιρίου του Εργαστηρίου

• Πειραματική διάταξη άκαμπτου πλαισίου για τον έλεγχο δοκιμίων μεγάλης κλίμακας υπό εγκάρσια φόρτιση (τοιχώματα, τοιχοπληρωμένα φατνώματα, κατακόρυφα υποστυλώματα) στον στεγασμένο χώρο όπισθεν του Εργαστηρίου.

 

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ