ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ


ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ


ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Εισαγωγή στις αρχές οικολογίας, λειτουργία των χερσαίων και υδατικών οικοσυστημάτων σε επίπεδο συστημάτων (ροή ενέργειας, βιογεωχημικοί κύκλοι, είδη οικοσυστημάτων) και σε επίπεδο οργανισμών (κατηγορίες οργανισμών, χημικές αντιδράσεις, μεταβολισμός, παραγωγή ενέργειας). Εισαγωγή στην ανόργανη χημεία (ατομική και μοριακή δομή, χημικοί δεσμοί), βασικές χημικές έννοιες (συγκέντρωση, μοριακότητα, γραμμοϊσοδύναμο, κ.λπ.), καταστάσεις της ύλης (στερεά, υγρά, αέρια). Στοιχειομετρία χημικών αντιδράσεων, αντιδράσεις οξειδοαναγωγής, αντιδράσεις οξέων‐βάσεων. Χημεία νερού, φυσικοχημικές ιδιότητες του νερού, τρόποι έκφρασης συγκέντρωσης ουσιών στο νερό, ρυθμιστική ικανότητα νερού, ανθρακικό σύστημα, διαλυτότητα στερεών και αερίων στο νερό. Χημεία Υλικών: Βασικές έννοιες, δομή, δεσμοί, κρυσταλλικότητα, κρυσταλλικές ατέλειες, κρυσταλλογραφία-ακτίνες Χ, χαρακτηρισμός και χημικές αντιδράσεις. Χημεία εδάφους: εδαφογένεση, χημική σύσταση και ορυκτολογία, χημικές ιδιότητες, διεπιφάνεια εδαφών και νερού, ιοντοανταλλαγή, προσρόφηση και συμπλοκοποίηση. Ατμοσφαιρική χημεία. Ρύπανση του νερού, αποξυγόνωση, ευτροφισμός. Ρύπανση της ατμόσφαιρας, όξινη βροχή, μείωση στρατοσφαιρικού όζοντος, φαινόμενο θερμοκηπίου. Εισαγωγή στην τεχνολογία ελέγχου ρύπανσης από υγρά και στερεά απόβλητα.

Τύπος: Υποχρεωτικό
• Εξάμηνο 1
• Ώρες διδασκαλίας 3
• Κωδικός 3
• Διδάσκοντες: Δ. Μαμάης | Δ. Δερματάς | Ε. Μπαδογιάννης


ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ι


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Εισαγωγή στη δομή και στις ιδιότητες των υλικών, στις έννοιες της τυποποίησης, της ονοματολογίας και των προδιαγραφών. Έλεγχος, δοκιμασίες και τεχνική των μετρήσεων. Ιδιότητες, χαρακτηριστικά και μηχανική συμπεριφορά Φυσικών λίθων, Κονιών και Τσιμέντου, Σκυροδέματος, Αδρανών, Ασφαλτικών, Μεταλλικών και Κεραμικών υλικών, Ξύλου και Πολυμερών. Εισαγωγή στις έννοιες της φθοράς και της ανθεκτικότητας. Συμπεριφορά στις θερμοκρασιακές - υγρασιακές αλλαγές και στην πυρκαγιά.

Τύπος: Υποχρεωτικό
• Εξάμηνο 2
• Ώρες διδασκαλίας 3
• Κωδικός 14
• Διδάσκοντες: Ε. Μπαδογιάννης | Ε. Βουγιούκας


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Εργαστηριακές ασκήσεις αδρανών, σκυροδέματος, μετάλλων, ξύλου, εδαφικών υλικών, σύνθετων υλικών, ασφαλτικών υλικών, φυσικών λίθων, τεχνητών πλίνθων. Μετρολογία και τεχνική των μετρήσεων.

Τύπος: Εργαστηριακό
• Εξάμηνο 1-2
• Ώρες διδασκαλίας 3
• Κωδικός 120
• Διδάσκοντες: Ε. Μπαδογιάννης | Ε. Βουγιούκας | Χ. Πλατή | Χ. Μουζάκης


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Εργαστηριακές ασκήσεις κατασκευών διαφόρων υλικών. Μελέτη μηχανικής συμπεριφοράς κατασκευών, υπό στατική και δυναμική φόρτιση. Υπολογισμοί εντατικής και παραμορφωσιακής κατάστασης.

Τύπος: Εργαστηριακό
• Εξάμηνο 3-4
• Ώρες διδασκαλίας 3
• Κωδικός 121
• Διδάσκοντες: Ε. Μπαδογιάννης | Ε. Βουγιούκας | Β. Κουμούσης | Χ. Μουζάκης


ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ι


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Στο μάθημα αναπτύσσεται η θεωρία του ωπλισμένου σκυροδέματος υπό συνήθεις δράσεις (κατακόρυφα φορτία), ώστε μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής να είναι σε θέση να διαστασιολογήσει και να οπλίσει πλάκες, δοκούς και υποστυλώματα φορέων από ωπλισμένο σκυρόδεμα. Η διδασκαλία περιλαμβάνει τόσο τα θέματα της συμπεριφοράς των αντίστοιχων στοιχείων, όσο και τις σχετικές κατασκευαστικές διατάξεις.

Τύπος: Υποχρεωτικό
• Εξάμηνο 6
• Ώρες διδασκαλίας 4
• Κωδικός 38
• Διδάσκοντες: Ε. Βιντζηλαίου | Κ. Τρέζος | Χ. Ζέρης


ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΙΙ


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Το μάθημα ολοκληρώνει την θεωρία του ωπλισμένου σκυροδέματος (Ωπλισμένο Σκυρόδεμα Ι), καλύπτοντας θέματα συμπεριφοράς και σχεδιασμού ειδικών πλακών, θεμελίων, κόμβων πλαισίων, διάτρησης πλακών και λυγισμού υποστυλωμάτων, καθώς και ρηγμάτωσης (Ορική κατάσταση λειτουργικότητας. Επί πλέον, περιλαμβάνει στοιχεία της συμπεριφοράς του ωπλισμένου σκυροδέματος έναντι σεισμού.

Τύπος: Υποχρεωτικό
• Εξάμηνο 7
• Ώρες διδασκαλίας 4
• Κωδικός 47
• Διδάσκοντες: Κ. Τρέζος | Χ. Ζέρης


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ - ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Σκοπός είναι η εξοικείωση των σπουδαστών κατά συνθετικό τρόπο στο δομοστατικό αντικείμενο όπως θεωρητικά το έχουν γνωρίσει με την εφαρμογή του σε λογισμικό ανάλυσης και σχεδιασμού κατασκευών.

Τύπος: Εργαστηριακό
• Εξάμηνο 7
• Ώρες διδασκαλίας 3
• Κωδικός 50
• Διδάσκοντες: Β. Κουμούσης | Ν. Λαγαρός | Π. Θανόπουλος | Χ. Ζέρης | Κ. Σπυράκος | Μ. Φραγκιαδάκης


ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΙΙΙ


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Στο μάθημα αναπτύσσεται η θεωρία του ωπλισμένου σκυροδέματος υπό σεισμικές δράσεις (κατακόρυφα φορτία), καθώς και ειδικότερα θέματα Δομοστατικού Μηχανικού ώστε μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής να είναι σε θέση να διαστασιολογήσει και να οπλίσει φορείς από ωπλισμένο σκυρόδεμα υπό σεισμικές δράσεις. Η διδασκαλία περιλαμβάνει τόσο τα θέματα της συμπεριφοράς των αντίστοιχων στοιχείων, όσο και τις σχετικές κατασκευαστικές διατάξεις.

Τύπος: Υποχρεωτικό Δομοστατικών
• Εξάμηνο 8
• Ώρες διδασκαλίας 4
• Κωδικός 56
• Διδάσκοντες: Χ. Ζέρης


ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Tο σύστημα διαχείρισης έργων του IPMA (Μέθοδοι έναρξης, συντονισμού, επίλυσης προβλημάτων, ελέγχου και ολοκλήρωσης έργων) & τα πρότυπα διαχείρισης έργων ISO 21500:2012, ISO 21504:2015 και ΕΛΟΤ1429. Προχωρημένες μέθοδοι χρονικού προγραμματισμού (RSM, Κρίσιμη αλυσίδα, Monte Carlo). Βασική εκμάθηση λογισμικού (Primavera, MS-Project). Στατιστικός έλεγχος ποιότητας: κίνδυνος παραγωγού, κίνδυνος ιδιοκτήτη, κριτήρια συμμορφώσεως, καμπύλες ελέγχου (διαγράμματα Shewhart, διαγράμματα αθροιστικών αποκλίσεων, CuSum).

Τύπος: ΚΕΥ Δομοστατικών, Υδραυλικών, Συγκοινωνιολόγων
• Εξάμηνο 8
• Ώρες διδασκαλίας 3
• Κωδικός 61
• Διδάσκοντες: Κ. Τρέζος


ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΙΙ


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Αειφορία δομικών υλικών και κατασκευών. Οικονομική αποτίμηση αειφορίας. Υλικά και Ευρωπαϊκές οδηγίες για την κλιματική αλλαγή. Σύγχρονες εξελίξεις στην τεχνολογία κονιών, κονιάματων και τσιμεντοειδών. Ειδικά σκυροδέματα. Πρόσθετα σκυροδέματος. Χάλυβας και προηγμένα μέταλλα. Προηγμένα κεραμικά και σύνθετα υλικά. Σύγχρονη ξυλεία. Διάβρωση μετάλλων και ανθεκτικότητα σκυροδέματος. Υπολογισμοί και προσομοίωση ανθεκτικότητας. Σχεδιαστικός χρόνος ζωής κατασκευής.

Τύπος: ΚΕΥ Δομοστατικών, Υδραυλικών, Συγκοινωνιολόγων
• Εξάμηνο 8
• Ώρες διδασκαλίας 3
• Κωδικός 64
• Διδάσκοντες: Ε. Μπαδογιάννης


ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Πιθανοτικά μοντέλα βασικών μεταβλητών (δράσεων, αντιστάσεων, γεωμετρίας κλπ). Υπολογισμός πιθανότητας αστοχίας, σημείο σχεδιασμού. Μοντέλα συστημάτων και διαδικασιών (συστήματα εν σειρά και εν παραλλήλω). Γραμμικές και μη γραμμικές εξισώσεις αστοχίας. Ανεξάρτητες και εξαρτημένες βασικές μεταβλητές. Συνδυασμοί δράσεων. Πιθανοτικός προσδιορισμός των συντελεστών ασφαλείας. Πιθανοτικά μοντέλα φυσικών κινδύνων. Τρωτότητα και έκθεση. Διακινδύνευση, καμπύλες τρωτότητας, ανάλυση αποφάσεων.

Τύπος: ΚΕΥ Δομοστατικών, Υδραυλικών, Συγκοινωνιολόγων
• Εξάμηνο 8
• Ώρες διδασκαλίας 3
• Κωδικός 68
• Διδάσκοντες: Δ. Βαμβάτσικος | Κ. Τρέζος | Μ. Φραγκιαδάκης


ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Στο μάθημα αναπτύσσεται η θεωρία και οι εφαρμογές για τον έλεγχο και το σχεδιασμό δομικών μελών και φορέων από ξύλο, στις οριακές καταστάσεις αστοχίας και λειτουργικότητας, σύμφωνα με τον ΕΚ5, αλλά και με τις παραδοσιακές ελληνικές τεχνικές.

Τύπος: ΚΕΥ Δομοστατικών
• Εξάμηνο 8
• Ώρες διδασκαλίας 4
• Κωδικός 69
• Διδάσκοντες: Ε. Βουγιούκας


ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Στο μάθημα αναπτύσσονται η θεωρία και οι εφαρμογές του προεντεταμένου σκυροδέματος (ΠΣ). Η διδασκαλία περιλαμβάνει τα θέματα υλικών ΠΣ, τεχνολογίας, την συμπεριφορά των φορέων από ΠΔ, τον σχεδιασμό έναντι ΟΚΑ και ΟΚΛ, καθώς και στις σχετικές κανονιστικές και κατασκευαστικές διατάξεις.

Τύπος: Υποχρεωτικό Δομοστατικών, ΚΕΥ Γεωτεχνικών
• Εξάμηνο 9
• Ώρες διδασκαλίας 4
• Κωδικός 87
• Διδάσκοντες: Κ. ΤρέζοςΧ. Ζέρης


ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΙΑ ΙΙ


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Επιλογή τύπου, μόρφωση και υπολογισμός φορέων ανωδομής - υποδομής γεφυρών από σκυρόδεμα. Σύγχρονες μέθοδοι κατασκευής γεφυρών - Μέθοδοι αντισεισμικού σχεδιασμού. Συστήματα γεφυρώσεως μεγάλων ανοιγμάτων - Ειδικά θέματα ενισχύσεως / αναβαθμίσεως γεφυρών.

Τύπος: Κατεύθυνσης Δομοστατικού/ΥΚ
• Εξάμηνο 9
• Ώρες διδασκαλίας 4
• Κωδικός 88
• Διδάσκοντες: Ε. Σαπουντζάκης | Β. Παπαδόπουλος | Ε. Βιντζηλαίου | Ι. Ψυχάρης


ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Στο μάθημα αναπτύσσεται η Μηχανική της Τοιχοποιίας σε επίπεδο υλικού, περιγράφονται και ερμηνεύονται προσομοιώματα συμπεριφοράς και σχεδιασμού έναντι συνήθων και τυχηματικών δράσεων (σεισμός). Γίνεται εισαγωγή στις αρχές αποτίμησης και αποκατάστασης υφιστάμενων κτηρίων από τοιχοποιία.

Τύπος: ΚΕΥ Δομοστατικών, Υδραυλικών
• Εξάμηνο 9
• Ώρες διδασκαλίας 3
• Κωδικός 90
• Διδάσκοντες: Ε. Βιντζηλαίου


ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Στο μάθημα αναπτύσσεται η θεωρία και οι εφαρμογές για την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας κατασκευών, κυρίως από σκυρόδεμα, έναντι σεισμού και για τον επανασχεδιασμό αυτών. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να υπολογίσει την φέρουσα ικανότητα υφιστάμενης κατασκευής έναντι σεισμού, όπως και να σχεδιάσει τυχόν απαιτούμενες ενισχύσεις για την βελτίωσή της, σε συνδυασμό με τις σχετικές κανονιστικές προβλέψεις.

Τύπος: ΚΕΥ Δομοστατικών, Υδραυλικών
• Εξάμηνο 9
• Ώρες διδασκαλίας 3
• Κωδικός 91
• Διδάσκοντες: Κ. Σπυράκος | Κ. Σπηλιόπουλος | Χ. Μουζάκης | Τ. Αβραάμ | Ε. Βουγιούκας


ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Στο μάθημα αναπτύσσονται ειδικά θέματα που αφορούν το σχεδιασμό έργων από ωπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία είτε, λόγω χρόνου, διδάσκονται σε μικρότερο επίπεδο εμβάθυνσης (αντισεισμικός σχεδιασμός), είτε δεν διδάσκονται καθόλου στα μαθήματα κορμού της Σχολής.

Τύπος: ΚΕΥ Δομοστατικών, Υδραυλικών, Συγκοινωνιολόγων
• Εξάμηνο 9
• Ώρες διδασκαλίας 3
• Κωδικός 98
• Διδάσκοντες: Χ. Ζέρης


ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Ολοκληρωμένος σχεδιασμός ενός έργου, κατά προτίμηση υφιστάμενου, από μια ομάδα 5 φοιτητών. Το θέμα θα επιλέγεται ανάλογα με την κατεύθυνση των φοιτητών και θα επιβλέπεται από ένα μέλος ΔΕΠ, μέσω εβδομαδιαίων συναντήσεων οι οποίες θα αντικαθιστούν τη διδασκαλία. Στα πλαίσια του ολοκληρωμένου θέματος θα πρέπει να πρέπει να μορφώνεται το έργο, να προσομοιώνεται σε κατάλληλο λογισμικό Η/Υ, να διαστασιολογείται και να παράγονται σχέδια, τεχνική έκθεση και τεύχη υπολογισμών.

Τύπος: ΥΚ
• Εξάμηνο 9
• Ώρες διδασκαλίας 3
• Κωδικός 86
• Διδάσκοντες: Προσωπικό Εργαστηρίου Ωπλισμένου Σκυροδέματος